Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gopsjordanow.pl.

 • data publikacji strony internetowej: 16.10.2019r.
 • data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.01.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Dokumenty opublikowane na stronie pochodzą z różnych źródeł.
 2. Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w formie papierowej wymagającej przetworzenia elektronicznego (skany).

Deklarację sporządzono dnia: 16.10.2019r.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia : 02.01.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada pracownik GOPS Jordanów Karolina Grudniewska-Wierzba;
 • E-mail : gops@gopsjordanow.pl;
 • Telefon: 18 26 75 369.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące cyfrowej strony lub jej dokumentów;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy to żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostepnienia w formie alternatywnej informacji niedostepnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powino nastąpić niezwłocznie, najpóźniej  w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego 10, 34-240 Jordanów;
 • E-mail: gops@gopsjordanow.pl;
 • Telefon: 18 26 75 369.
 • Każdy ma prawo do wystąpienie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez autodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym ten termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie zajmuje dwa budynki:

 

Budynek nr 1 znajduje się w Jordanowie przy ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego 10. Pomieszczenia znajdują się na I piętrze budynku, do którego prowadzą schody. Osoba niepełnosprawna powiadamia pracownika dzwonkiem, który znajduje się na zewnątrz budynku, przy wejściu. Pracownik schodzi do niepełnosprawnej osoby w celu uzyskania informacji o charakterze załatwianej sprawy. W przypadku konieczności załatwienia sprawy w biurze, pracownicy pomagają osobie niepełnosprawnej w wejściu na I piętro budynku.

 

Budynek nr 2 znajduje sie w Naprawie nr 700 ( teren Krytej Pływalni w Naprawie). Pomieszczenia znajdują się na I piętrze budynku. Na parter prowadzi szeroki podjazd dla niepełnosprawnych. Na parterze zlokalizowana jest winda dla niepełnosprawnych, którą można wyjechać na I piętro do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny