Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Formy pomocy

DODATEK MIESZKANIOWY


 

Przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego - oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:

- 175% najniższej emerytury, tj. od dnia 1 marca 2020 r. – 2 100,00 zł brutto w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

- 125% najniższej emerytury, tj. od dnia 1 marca 2020 r. – 1 500,00 zł brutto w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m² – dla 1osoby;

2) 40 m² – dla 2 osób;

3) 45 m² – dla 3 osób;

4) 55 m² – dla 4 osób;

5) 65 m² – dla 5 osób;

6) 70 m² – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m² .

 

Świadczenie to przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku. W razie wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji lub wniosku organ wydający decyzję może przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, w trakcie którego wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym wiąże się z odmową przyznania świadczenia. W sytuacji stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się. Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości (należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego).

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. Właściciel domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu oraz rachunki dotyczące wydatków.

Szczegółowe informacje o możliwości uzyskania pomocy na wydatki mieszkaniowe zawierają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ENERGETYCZNY?

 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny,

  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

  • przedłożyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Ważne - ta sama osoba musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła odpowiednio:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc;

  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,80zł/miesiąc;

  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł/miesiąc.

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny