Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia niepieniężne

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

     Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze zapewniają pomoc przede wszystkim w:

 • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

 • higienę i pielęgnację,

 • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,

 • rehabilitację fizyczną w przypadku usług specjalistycznych.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres trwania i miejsce świadczenia.
Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2021 poz. 2268. z późn. zm.).

Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, zgodnie z uchwałą nr XXVIII/267/2021 Rady Gminy Jordanów z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Zgodnie z uchwałą pełna odpłatność za 1 godzinę usług wynosi 35,00 .

2. Zapewnienie posiłku

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc ta przyznawana jest także dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych poprzez zakup posiłków.

Wskazana pomoc realizowana jest w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach ww. Programu realizowane są działania dotyczące, w szczególności, zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

 3. osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,     
  w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, osobom chorym i niepełnosprawnym

Pomoc w zakresie dożywiania przyznana jest osobom i rodzinom jeżeli:

 1. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, tj. 900,00 zł na osobę w rodzinie.

 2. dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. 1164,00 zł.

4. Praca Socjalna

Praca socjalna udzielana jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Udzielana jest również rodzinom i osobom nie korzystającym ze świadczeń pomocy  społecznej. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna może być świadczona także na rzecz społeczności lokalnej w celu zapewnienia  współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

5. Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu przysługuje osobom samotnym, bezdomnym z terenu Gminy oraz osobom zmarłym na terenie Gminy, którym rodzina nie jest w stanie zorganizować pochówku lub brak jest rodziny. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.


 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny