Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2024 rok


 

Wojewoda Małopolski na podstawie umowy podpisanej w dniu 27.02.2024r  przyznał Gminie Jordanów środki finansowe  w formie dotacji celowej  na 2024 rok w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – na wsparcie  finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej )

Wartość dofinansowania: 127 215,00 zł w tym:

         100 416,00 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

           26 799,00 zł  na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych

           działań wynikających z rozeznanych potrzeb,  w tym kontynuacje projektów z roku 2023  

Całkowity koszt zadania: 159 018,75 zł

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rządowy program wspierania rodziny

Asystent rodziny w 2023r.”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 187 ust. 1 pkt 5 oraz art. 197 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z póż. zm) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923), art 109h ustawy z dnia 20 kwietnia 20004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, zwany dalej „Programem” przyznaje środki finansowe z Funduszu Pracy:

Wartość dofinansowania: 10 737,77 zł w tym:

2 000,00 zł na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023r.”

8 737,77 na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za okres listopad-grudzień 2023r.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2023 rok


 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2023 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Wartość dofinansowania: 106 792,00 zł w tym:

         84 792,00 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

        22 000,00 zł  na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań                             wynikających z rozeznanych potrzeb,  w tym kontynuacje projektów z roku 2022

Całkowity koszt zadania: 133 490,00 zł

_____________________________________________________________________________________________________

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

 

Wieloletni rządowy program

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie przekazanej dotacji  celowej przez Wojewodę Małopolskiego .

W roku 2023 na realizację tego zadania przeznaczono:

          Wartość dofinansowania:  99 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset zł)

          Całkowity koszt zadania:  124 375,00 zł (sto dwadzieścia cztery zł trzysta siedemdziesiąt pięć zł)

 

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód  nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

 • 1 552 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

 • w przypadku rodziny kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 2-osobowej rodziny 2 x 1200 zł =2 400,00zł).

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Program asystent rodziny na rok 2022

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329, z późn. zm.), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) ogłasza „Program asystent rodziny na rok 2022”, zwany dalej „Programem”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

 

 1. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2022 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 2. Kwota dofinansowania : 3000,00 zł

 3. Całkowita  wartość zadania : 3751,04 zł

 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2022r.

 

 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku wwysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

 

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Wartość dofinansowania: 25 826 zł

Całkowity koszt zadania: 32 283 zł

________________________________________________________________________

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2022 rok

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na rok 2022 w ramach działu 852, rozdziału 85219,  § 2030 klasyfikacji budżetowej ( budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

- realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy- poprzez organizację specjalistycznego poradnictwa

- podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych.

Celem projektu jest:

- zapewnienie  łatwego i szybiego dostępu do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i psychiatrycznego szczególne dla osób i rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej czy finansowej , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

- podniesienie jakości świadczonej pomocy przez Ośrodek poprzez zapewniene pracownikom stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych.

 

Wartość dofinansowania: 33 537,00 zł

Całkowity koszt zadania: 41 922,00 zł 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2022 rok


 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2021 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Wartość dofinansowania: 88 357,00 zł

Całkowity koszt zadania: 110 447,00 zł

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

 

Wieloletni rządowy program

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie przekazanej dotacji  celowej przez Wojewodę Małopolskiego .

W roku 2022 na realizację tego zadania przeznaczono 284 056,00 zł (słownie:dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt sześć zł) , a całkowity koszt zadania   wynosi  355 070, 00 zł.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód  nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

 • 1 164 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

 • w przypadku rodziny kwoty 900,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 2-osobowej rodziny 2 x 900 zł =1 800,00zł).

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 2014-2020

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

 

Wieloletni rządowy program

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie przekazanej dotacji  celowej przez Wojewodę Małopolskiego .

W roku 2021 na realizację tego zadania przeznaczono 72 702 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa złote), a całkowity koszt zadania          wynosi  90 877,50 zł.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie:

 • gorącego posiłku,

 • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,

 • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

 • 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

 • w przypadku rodziny kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 2-osobowej rodziny 2 x 792 zł = 1584,00zł).

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2021 rok


 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2021 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Wartość dofinansowania: 98 174 zł

Całkowity koszt zadania: 122 718 zł

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2021 rok

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na rok 2021 w ramach działu 852, rozdziału 85219,  § 2030 klasyfikacji budżetowej ( budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związkuz realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

"projekty socjalne mające na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów, poprzez realizację projektu socjalnego obejmującego spotkania i warsztaty dla seniorów".

Projekt ma na celu podniesienie aktywności społecznej seniorów oraz zmniejszenie negatywnego wpływu izolacji społecznej podczas epidemii poprzez organizację spotkań dla seniorów o różnej tematyce oraz wsparcie osób starszych w ich własnym środowisku.

Wartość dofinansowania: 35 311,00 zł

Całkowity koszt zadania: 44 138,75 zł 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2021r.

Dotacja przyznana na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikające z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłaę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r. do 29 maja 2021r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Wartość dofinansowania: 6 496 zł

Całkowity koszt zadania: 8 120 zł

 

Dotacja przyznana na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikające z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłaę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja 2021r. do 31 grudnia 2021r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Wartość dofinansowania:15 943 zł

Całkowity koszt zadania: 31 886 zł

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program asystent rodziny na rok 2021

 

 Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz z 2021 r. poz. 1236, 1535 i 1773) ogłasza „Program asystent rodziny na rok 2021”, zwany dalej „Programem”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny

 1. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2021 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 2. Kwota dofinansowania : 2000,00 zł

 3. Całkowita  wartość zadania : 2501,11 zł

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny