Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2023 rok


 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2023 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Wartość dofinansowania: 106 792,00 zł w tym:

         84 792,00 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

        22 000,00 zł  na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań                             wynikających z rozeznanych potrzeb,  w tym kontynuacje projektów z roku 2022

Całkowity koszt zadania: 133 490,00 zł

_____________________________________________________________________________________________________

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

 

Wieloletni rządowy program

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie przekazanej dotacji  celowej przez Wojewodę Małopolskiego .

W roku 2023 na realizację tego zadania przeznaczono:

          Wartość dofinansowania:  99 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset zł)

          Całkowity koszt zadania:  124 375,00 zł (sto dwadzieścia cztery zł trzysta siedemdziesiąt pięć zł)

 

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód  nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

 • 1 552 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

 • w przypadku rodziny kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 2-osobowej rodziny 2 x 1200 zł =2 400,00zł).

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Program asystent rodziny na rok 2022

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329, z późn. zm.), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) ogłasza „Program asystent rodziny na rok 2022”, zwany dalej „Programem”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

 

 1. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2022 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 2. Kwota dofinansowania : 3000,00 zł

 3. Całkowita  wartość zadania : 3751,04 zł

 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2022r.

 

 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku wwysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

 

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Wartość dofinansowania: 25 826 zł

Całkowity koszt zadania: 32 283 zł

________________________________________________________________________

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2022 rok

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na rok 2022 w ramach działu 852, rozdziału 85219,  § 2030 klasyfikacji budżetowej ( budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

- realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy- poprzez organizację specjalistycznego poradnictwa

- podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych.

Celem projektu jest:

- zapewnienie  łatwego i szybiego dostępu do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i psychiatrycznego szczególne dla osób i rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej czy finansowej , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

- podniesienie jakości świadczonej pomocy przez Ośrodek poprzez zapewniene pracownikom stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych.

 

Wartość dofinansowania: 33 537,00 zł

Całkowity koszt zadania: 41 922,00 zł 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2022 rok


 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2021 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Wartość dofinansowania: 88 357,00 zł

Całkowity koszt zadania: 110 447,00 zł

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

 

Wieloletni rządowy program

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie przekazanej dotacji  celowej przez Wojewodę Małopolskiego .

W roku 2022 na realizację tego zadania przeznaczono 284 056,00 zł (słownie:dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt sześć zł) , a całkowity koszt zadania   wynosi  355 070, 00 zł.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód  nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

 • 1 164 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

 • w przypadku rodziny kwoty 900,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 2-osobowej rodziny 2 x 900 zł =1 800,00zł).

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 2014-2020

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

 

Wieloletni rządowy program

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie przekazanej dotacji  celowej przez Wojewodę Małopolskiego .

W roku 2021 na realizację tego zadania przeznaczono 72 702 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa złote), a całkowity koszt zadania          wynosi  90 877,50 zł.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie:

 • gorącego posiłku,

 • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,

 • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

 • 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

 • w przypadku rodziny kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 2-osobowej rodziny 2 x 792 zł = 1584,00zł).

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2021 rok


 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2021 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Wartość dofinansowania: 98 174 zł

Całkowity koszt zadania: 122 718 zł

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2021 rok

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na rok 2021 w ramach działu 852, rozdziału 85219,  § 2030 klasyfikacji budżetowej ( budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związkuz realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

"projekty socjalne mające na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów, poprzez realizację projektu socjalnego obejmującego spotkania i warsztaty dla seniorów".

Projekt ma na celu podniesienie aktywności społecznej seniorów oraz zmniejszenie negatywnego wpływu izolacji społecznej podczas epidemii poprzez organizację spotkań dla seniorów o różnej tematyce oraz wsparcie osób starszych w ich własnym środowisku.

Wartość dofinansowania: 35 311,00 zł

Całkowity koszt zadania: 44 138,75 zł 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2021r.

Dotacja przyznana na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikające z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłaę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r. do 29 maja 2021r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Wartość dofinansowania: 6 496 zł

Całkowity koszt zadania: 8 120 zł

 

Dotacja przyznana na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikające z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłaę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja 2021r. do 31 grudnia 2021r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Wartość dofinansowania:15 943 zł

Całkowity koszt zadania: 31 886 zł

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program asystent rodziny na rok 2021

 

 Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz z 2021 r. poz. 1236, 1535 i 1773) ogłasza „Program asystent rodziny na rok 2021”, zwany dalej „Programem”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny

 1. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2021 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 2. Kwota dofinansowania : 2000,00 zł

 3. Całkowita  wartość zadania : 2501,11 zł

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny