Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje

WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN „USTAWA ZA ŻYCIEM”

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę  zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka  lub w czasie porodu przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie przysługuje w wysokości 4.000,00 zł jednorazowo. Dodatkowym warunkiem jest udokumentowanie faktu pozostawania przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu poprzez dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną. Wymóg legitymowania się ww. zaświadczeniem nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wymaga złożenia wniosku przez uprawnione osoby w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką).

  • zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W oparciu o zapisy płynące z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" kobiety w ciąży i rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych, oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu mogą ubiegać się o pomoc w formie koordynacji poradnictwa przez asystenta rodziny w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę lub zaświadczenia o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, Wsparcie w formie koordynacji poradnictwa przez asystenta rodziny udzielane jest po złożeniu wniosku, bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny