Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI  DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Wypłacany jest rodzinom w których miesięczny dochód na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00 zł ). Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia,  nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko wynosi miesięcznie:

  • Do 5 roku życia – 95,00 zł.

  • Powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł.

  • Powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 135,00 zł.

 

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym na każde nowo narodzone lub przysposobione dziecko. O dodatek może ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek należy złożyć w ciągu roku od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka wynosi jednorazowo:
1 000,00 zł.

 

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Wypłacany jest nie dłużej niż: 24 miesiące kalendarzowe; 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 72 miesiące, jeśli opieka sprawowana jest nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi miesięcznie: 400,00 zł.

 

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku: do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności; powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:

  • Na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 90,00 zł.

  • Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 110,00 zł.

 

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE  WIELODZIETNEJ

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek jest wypłacany na trzecie i każde następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi miesięcznie: 95,00 zł.

 

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ: drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone. Do tego dodatku prawo ma również dziecko uczące się, jeśli oboje z rodziców nie żyją.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi miesięcznie 193,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

 

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko uczy się w szkole ponadpodstawowej w innej miejscowości i dojeżdża do szkoły lub mieszka poza domem (w internacie, bursie czy na stancji) Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

  • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – 113,00 zł miesięcznie.

  • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – 69,00 zł miesięcznie.

 

DODATEK Z TYTUŁU  ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dodatek przysługuje raz w roku jednorazowo. Otrzymują go dzieci uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych, a także dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Wnioski o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi jednorazowo: 100,00 zł.

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny